หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,680
Page Views 19,750
 

เมนู

 
ประวัติความเป็นมาของตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบลน้ำคำ เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2457  แรกก่อตั้งมีหมู่บ้าน  10  หมู่ ดังนี้

 1.    หมู่  1   บ้านหนองปอ
 2.    หมู่  2   บ้านง้อ
 3.    หมู่  3  บ้านหนองโน
 4.    หมู่  4  บ้านข้าวดอ
 5.    หมู่  5  บ้านหว้าน
 6.    หมู่  6  บ้านน้ำคำ
 7.    หมู่  7  บ้านยาง
 8.    หมู่  8  บ้านโนน
 9.    หมู่  9  บ้านหนองแสง
 10.  หมู่  10  บ้านหนองตอ

          ต่อมาบ้านหนองตอยุบรวมกับบ้านโนน หมู่ 8  และได้แยกบ้านหนองคำออกจากบ้านข้าวดอ  เป็นหมู่  9  บ้านหัวนาแยกออกจากบ้านหว้าน  ม. 5  เป็น หมู่ 10 บ้านหนองแสงแยกออกจากบ้านง้อเป็น หมู่ 11  บ้านดอนจันทร์แยกออกจากบ้านใหม่เป็น หมู่  12  บ้านโนน ม.8 แยกเป็นบ้านโนนสวนป่า หมู่ 13  บ้านหนองโน หมู่ 3 แยกเป็นบ้านหนองโนใต้ หมู่ 14  บ้านบุข้าวดอแยกออกจากบ้านข้าวดอ เป็น หมู่ 15   มีกำนันดังนี้

 1.  นายวัน สุปัตติ  เป็นชาวบ้านน้ำคำ
 2.  นายสงค์ เพ็ชรินทร์ เป็นชาวบ้านใหม่
 3.  นายเสน รินทร  เป็นชาวบ้านโนน
 4.  นายตา วงชมภู  เป็นชาวบ้านโนน
 5.  นายเขียน วงษ์สุพรรณ เป็นชาวบ้านยาง  ดำรงตำแหน่ง  2  เดือน
 6.  นายคำมี ทองปัญญา         เป็นชาวบ้านหนองโน   ดำรงตำแหน่ง ปี 2491 – 2498 (8 ปี)
 7.  นายทอง ทองปัญญา         เป็นชาวบ้านหนองโน   ดำรงตำแหน่ง ปี 2499 – 2519 (20 ปี)
 8.  นายมิ้ม ทองสาย              เป็นชาวบ้านหว้าน        ดำรงตำแหน่ง ปี 2520 – 2522 (3 ปี)
 9.  นายชื่น แสงลับ              เป็นชาวบ้านหนองโน    ดำรงตำแหน่ง ปี 2523 – 2528 (6 ปี)
 10.  นายสมพงษ์  โคษาราช          เป็นชาวบ้านใหม่           ดำรงตำแหน่ง ปี 2529 – 2535  (7 ปี)
 11.  นายสุนทร ปราบภัย            เป็นชาวบ้านโนน           ดำรงตำแหน่ง ปี  2536 – 2547 (12 ปี)
 12.  นายอุทิศ พันธ์ขาว            เป็นชาวบ้านหนองคำ    คนปัจจุบัน

เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลน้ำคำเพราะกำนันคนแรกเป็นชาวบ้านน้ำคำจึงได้ชื่อว่าตำบลน้ำคำ

 2.2  ข้อมูลพื้นฐานของตำบล
 2.3  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 2.4  ข้อมูลด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 2.5  ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ)
 2.6  ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมประจำตำบล (ปฏิทินจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมประจำปี)
 2.7  บันทึกเหตุการณ์สำคัญฯของตำบล เช่น การเปลี่ยนแปลงตำบล การมีบุคคลสำคัญมาเยือนในพื้นที่

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view