หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,678
Page Views 19,748
 

เมนู

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2552  ถึง  2554 )
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  อำ เภอ เมืองศรีสะเกษ  จับหวัดศรีสะเกษ


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  3  อยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน
  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view