หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,677
Page Views 19,747
 

เมนู

 

การบริการพื้นฐาน

          การคมนาคม สภาพถนนในพื้นที่ ตำบลน้ำคำ  ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  บางส่วนจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม  มีถนนลาดยางของ รพช. และโยธาธิการ เป็นหลัก 2 สาย ผ่านพื้นที่ ตำบลน้ำคำ สำหรับถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีประมาณ 15 หมู่บ้าน

การโทรคมนาคม

          เทศบาลตำบลน้ำคำยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ แต่ก็มีไปรษณีย์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ห่างจากพื้นที่เทศบาลน้ำคำ ประมาณ 3 กิโลเมตร

โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง

การค้าขาย

          ตำบลน้ำคำยังไม่มีตลาดขายสินค้า  แต่มีตลาดขายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค  อยู่ในเขตเทศบาลห่างจากพื้นที่ ตำบลน้ำคำ  ประมาณ 3 กิโลเมตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ

          - แม่น้ำ,ลำห้วย 2 สาย
          -บึงหนอง และอื่น ๆ 12 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          - ฝาย 2 แห่ง
          - บ่อโยก 168 แห่ง
          - บ่อน้ำตื้น 70 แห่ง

การไฟฟ้า

          อบต.น้ำคำมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
          - มีประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  1,407 ครัวเรือน
          - ประชากรที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า  194 ครัวเรือน

ข้อมูลอื่น ๆ

          ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          -  ทรัพยากรดินในพื้นที่ ตำบลน้ำคำ มีคุณภาพดินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดีการใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว
             หรือพืชต่าง ๆ ได้ผลน่าพอใจ
          - ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ตำบลน้ำคำ  มีน้ำกิน  น้ำใช้  ไม่ถึงขั้นขาดแคลน  โดยน้ำกินน้ำใช้จะอาศัยน้ำฝน
             และแหล่งน้ำใต้ดิน สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรจะอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ
          - ทรัพยากรป่าไม้  ในพื้นที่ ตำบลน้ำคำ มีป่าชุมชนหรือป่าสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง
          - จะมีต้นไม้ประมาณ 20% โดยส่วนใหญ่เป็นไม้เบญจพรรณ
             
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของตำบลน้ำคำ

           ตำบลน้ำคำ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  บริหารราชการโดยราษฎรเลือกตัวแทนเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลน้ำคำ  18 กรกฎาคม 2551

ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมีดังต่อไปนี้   อ่านต่อคลิ๊กเลย

            

 

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view