หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,666
Page Views 19,736
 

เมนู

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

.......................................................................

                   กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเพื่อให้หน่วยรับตรวจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับคำนิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เทศบาลตำบลน้ำคำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

­๑. คำนิยาม

                   การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

                   มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติตาม  เพื่อให้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

                   ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลน้ำคำ

                   หน่วยรับตรวจ  หมายถึง  หน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำ  ได้แก่  สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา และให้หมายความรวมถึงกิจการที่เทศบาลตำบลน้ำคำบริหารหรือกำกับดูแลทั้งหมด

๒. วัตถุประสงค์

                   ๒.๑   เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำคำ บรรลุพันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าและประหยัด

                   ๒.๒  เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน และการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำคำ 

                   ๒.๓  เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินตามโครงการต่างๆ   

                   ๒.๔  เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีการกำกับดูแลรักษาทรัพย์สินที่ดี

๓.  สายการบังคับบัญชา

                   ๓.๑  หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานอิสระ  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ และนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ  เป็นผู้บริหารสูงสุด

                   ๓.๒  การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ  โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ

                  ๓.๓  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  และเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ  เพื่อนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ  เป็นผู้พิจารณาลงนาม

๔.  ขอบเขตการปฏิบัติงาน

                   หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลน้ำคำ  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำคำ โดยกำหนดขอบเขต  ดังนี้

                   ๔.๑  งานให้ความเชื่อมั่น

                             -  การตรวจสอบด้านการเงิน  (Financial  Audit)

                             -  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

                             -  การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology Audit)

                             -  การตรวจสอบด้านการบริหาร  (Management Audit)

                             -  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)

                             -  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน  (Operational Audit)

                             -  การตรวจสอบพิเศษ

                   ๔.๒  การบริการให้คำปรึกษา

๕.  อำนาจหน้าที่

                   ๕.๑  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำคำ  และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล  เอกสาร  ทรัพย์สิน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจ

                   ๕.๒  หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ

                   ๕.๓  หน่วยตรวจสอบภายใน  ต้องมีความอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การรายงานผล  และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

                   ๕.๔  ผู้ตรวจสอบภายใน มิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

                   ๕.๕  ขอบเขตการตรวจสอบภายใน  จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และการตรวจสอบการดำเนินงาน  รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

๖.  ความรับผิดชอบ

                    หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลน้ำคำ  ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผลข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   ๖.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งทางการเงิน  การบัญชี  และการปฏิบัติงาน

                   ๖.๒  หน่วยตรวจสอบภายใน  ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์  สามารถนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๖.๓  หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้

ตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

                   ๖.๔  กรณีเรื่องที่ตรวจพบ เป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการ ต้องรีบรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ ทราบโดยทันที

                   ๖.๕  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ

                   ๖.๖  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ

๗.  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

                   ๗.๑  อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

                   ๗.๒  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน

                   ๗.๓  จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

                   ๗.๔  จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้

                   ๗.๕  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

                   ๗.๖  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ

                   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลตำบลน้ำคำ

๘.  มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

                   ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลน้ำคำ  จะประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการกำหนด (รายละเอียดแนบท้าย)

๙.  การพัฒนางานหน่วยตรวจสอบภายใน

                   ๙.๑  ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในและด้านอื่นๆ รวมทั้งต้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานอย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน

                   ๙.๒  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงงานการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง


                           กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป


                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑

  

                                                           อนุมัติโดย

                                                                       (นายนคร   ทองปัญญา)

                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ

                                                          วันที่   ๒๕   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view