หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,656
Page Views 19,726
 

เมนู

 

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำคำ

ที่  ๗๗๙ /๒๕๕๙

เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

.................................................

                    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ  ๓  (๓)  กำหนดให้หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหาร   จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารงานตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลน้ำคำ  ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕  โดยสมควรให้มีลักษณะงานและขอบเขตงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำคำ  ที่  ๗๖๙/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๘  และขอแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

                   ๑. นายเศรษฐโชค  ศรีละพันธ์  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ  ตำแหน่งเลขที่ ๐๐ -๐๑๐๑-๐๐๑

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

                    ควบคุม  กำกับ ดูแล  การบริหารงานของงานตรวจสอบภายในทั้งหมด ตลอดจนการวางระบบงาน รวมถึงบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน   ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  และบรรลุผลสำเร็จ  ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ

                   ๒.  นางสาวมนฤดี  ใจอยู่    ตำแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ   ตำแหน่งเลขที่ ๑๒ -๐๓๐๑-๐๐๑

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

                   (๑)  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

                   (๒)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ และทรัพย์สิน  รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลน้ำคำ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

                   (๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงาน ตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้นรวมทั้งเสนอแนะ เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลน้ำคำ

                   (๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

                   (๕) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ และปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ  เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

                   (๖) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของเทศบาลตำบลน้ำคำ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

                   (๗) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ

                   (๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติงานและศึกษางานในหน้าที่ให้เข้าใจในการทำงาน  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

                                  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                   สั่ง  ณ  วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

   

      (นายนคร   ทองปัญญา)

      นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ

 

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view