หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,683
Page Views 19,753
 

เมนู

 

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลน้ำคำ

.................................................

๑)  หลักการและเหตุผล

                   การตรวจสอบภายใน  เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลน้ำคำ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของการควบคุมภายใน โดยแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  และจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ตามกระบวนการ  ระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการต่างๆ 

                   หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี  และการรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดูแลให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ตามระเบียบของทางราชการ และช่วยป้องกันการรั่วไหล หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

                   เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  มีระยะเวลาในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ  และมีความถี่ในการตรวจสอบที่เหมาะสม จึงต้องมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณขึ้น ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นแผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์ใด  หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งการตรวจสอบตามแผนจะสามารถสอบทานความถูกต้องในการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจได้เป็นระยะๆ  ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดไว้

 

๒)  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

                    ๑.  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  และด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินว่าครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา  

                   ๒.  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สิน  รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

                   ๓.  เพื่อให้ทราบว่า  มีระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ  และมีการใช้ทรัพยากรทุกอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่ารวมทั้งมีทรัพย์สินอยู่จริง

                  ๔.  เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอเหมาะสม รัดกุมหรือไม่  โดยสามารถลดข้อบกพร่องและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่

                  ๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการก

                  ๖. เพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ (หน่วยรับตรวจ) และผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สำหรับประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการวางแผนป้องกันหรือลดปัญหา  

๓)  ขอบเขตการตรวจสอบ

                    ขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ในการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ สังกัดเทศบาลตำบลน้ำคำ  จำนวน ๑ สำนัก  ๓  กอง  ๑  กิจการ  ประกอบด้วย

                    ๑)  สำนักปลัดเทศบาล รวมถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำคำ

                    ๒)  กองคลัง

                    ๓)  กองช่าง

                    ๔)  กองการศึกษา  รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำคำ  จำนวน ๔ ศูนย์

                    ๕)  กิจการประปาเทศบาลตำบลน้ำคำ

๔)  กิจกรรมหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ       

          ๔.๑)  สำนักปลัดเทศบาล

                  ๑)  การโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                  ๒)  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

                  ๓)  การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำคำ

                  ๔)  การดำเนินงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำคำ

                  ๕)  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

                  ๖)  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ

          ๔.๒)  กองคลัง

                  ๑)  การจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)

                  ๒)  การดำเนินการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

                  ๓)  การจัดเก็บรายได้และใบเสร็จรับเงิน

                  ๔)  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

                  ๕)  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

                  ๖)  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ

          ๔.๓)  กองช่าง

                 ๑)   การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

                 ๒)   การจัดทำรายงานและการควบคุมงานก่อสร้าง

                 ๓)   การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ

          ๔.๔)  กองการศึกษา

                  ๑)  การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

                  ๒)  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

                  ๓)  การจัดทำบัญชีของสถานศึกษา    

                  ๔)  การดำเนินการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                  ๕)  การสอบทานระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ

๔.๕)  กิจการประปาเทศบาลตำบลน้ำคำ

                  ๑)  การจัดทำบัญชีของกิจการประปา

                  ๒)  การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน

                  ๓)  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

๔.๖)  งานอื่นๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

                  ๑)  การให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยรับตรวจในด้านการเงิน บัญชี พัสดุการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

                  ๒)  การสอบทานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ

                  ๓)  การจัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๕)   เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ

                   เทคนิคหรือวิธีการที่หน่วยตรวจสอบภายใน นำมาใช้ในการรวบรวมหลักฐานสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ  และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  ดังนี้

                   ๑)  การสุ่มตรวจตัวอย่าง

                   ๒)  การตรวจนับ 

                   ๓)  การยืนยันยอด 

                   ๔)  การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ

                   ๕)  การคำนวณ

                   ๖)  การตรวจสอบการผ่านรายการ 

                   ๗)  การตรวจสอบหารายการผิดปกติ 

                   ๘)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

                   ๙)  การสอบถาม

                 ๑๐)  การสังเกตการณ์ 

                 ๑๑)  การตรวจทาน 

                   ทั้งนี้  ในการนำเทคนิคมาใช้ในการตรวจสอบ  จะดำเนินการโดยเลือกเทคนิคหรือวิธีการให้มีเหมาะสม และความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ  มิได้นำเทคนิคทั้งหมดมาใช้กับทุกกิจกรรมที่ตรวจสอบ

๖)  ระยะเวลาการตรวจสอบ

                   ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  30  กันยายน  ๒๕๖๓

๗)  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

                    นางสาวมนฤดี   ใจอยู่     ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

๘)  ผู้สอบทานผลการตรวจสอบ

                    นายเศรษฐโชค  ศรีละพันธ์   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ 

 ๙)  งบประมาณ

                   ๙.๑)   งบประมาณในการดำเนินการตรวจสอบ       เป็นเงิน           -         บาท

                   ๙.๒)   งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร             เป็นเงิน     ๓๐,๐๐๐      บาท

   

                                                              (ลงชื่อ).........................................ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

                                                                            (นางสาวมนฤดี    ใจอยู่)

                                                                    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

                                                             วันที่   ๒๗   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(ลงชื่อ) ............................................ผู้เห็นชอบ

(นายเศรษฐโชค  ศรีละพันธ์)

 ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ

                                                              วันที่   ๒๘    เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(ลงชื่อ) ..........................................ผู้อนุมัติ

(นายนคร    ทองปัญญา)

 นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ

                                                                 วันที่   ๒๘   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view