หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,654
Page Views 19,724
 

เมนู

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4

 

 

เทศบาลตำบลน้ำคำ 

อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

คำนำ

                   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำคำ  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี                       พ.ศ. ๑๕59 – ๒๕62  ของเทศบาลตำบลหนองสรวงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลน้ำคำ  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย

 

 

งานนิติการ

ฝ่ายปกครอง

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลน้ำคำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

สารบัญ

 

เนื้อหา

หน้า

ส่วนที่ ๑  บทนำ

        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร

๑-๒

        หลักการและเหตุผล

        วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

        เป้าหมาย

        ประโยชน์ของการจำแผน

ส่วนที่ ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

        บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) แยกตามมิติ

        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

๖-๗

        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

๗-๑๒

        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๑๒-๑๕

        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๖-๑๙

ส่วนที่ ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ

 

        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

๒๐-๓๗

        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

๓๘-๘๖

        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๘๗-๑๑๐

        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๑-๑๓๒

ภาคผนวก

 

-          สำเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ๒๕61-๒๕๖4)

 

-          สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ๒๕61-๒๕๖4)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่ 1

 

บทนำ

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร

          การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตำบลน้ำคำ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก           การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ     จากภาคส่วนต่างๆ

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม รายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

 2. หลักการและเหตุผล                

          ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง

          แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

        ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงขึ้น...

สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เทศบาลตำบลน้ำคำจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)          เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

         1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน                 ท้องถิ่น

      2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง          ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำคำ รวมถึงประชาชนในตำบล

          3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)           ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลน้ำคำ

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                        ของเทศบาลตำบลน้ำคำ

4. เป้าหมาย

          1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำคำ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

          2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ           ของข้าราชการ

           3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ               ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำ

          4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำ                ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม

          5) เทศบาลตำบลน้ำคำมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต และประพฤติมิ

              ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน

         1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำคำรวมถึงประชาชนในตำบล   มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

         2) เทศบาลตำบลน้ำคำ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

         3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

         4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

         5) เทศบาลตำบลน้ำคำ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2564)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

หมายเหตุ

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง              ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1.ด้วยการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

 1.1.2 ด้วยความประพฤติตามประมวลจริยธรรม

(1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทต.น้ำคำ

 1.1.3 ด้วยการไม่กระทำให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน

(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

0

 

 

 

 300,000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

300,000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

300,000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

300,000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ภารกิจตามมิติ  1.1

จำนวน  2  โครงการ

          1  กิจกรรม

          

300,000

300,000

300,000

300,000

 

 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

1.2.2 ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

1) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมา

จากพระราชดำริฯตำบลน้ำคำ

 

 

20,000

 

 

 

20,000

 

 

20,000

 

 

 

20,000

 

 

20,000

 

 

 

20,000

 

 

20,000

 

 

 

20,000

 

 

รวม ภารกิจตาม มิติ 1.2

จำนวน 2 โครงการ

40,000

40,000

40,000

40,000

 

 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

1.3.1 ในความซื่อสัตย์สุจริต

1) โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านทุจริต

(2) โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน

1.3.3..ให้มีจิตสาธารณะ

(1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 

 

 

20,000

 

50,000

 

 

20,000

 

 

20,000

 

50,000

 

 

 20,000

 

 

20,000

 

50,000

 

 

 20,000

 

 

20,000

 

50,000

 

 

 20,000

 

 

 

รวม ภารกิจตามมิติ 1.3

จำนวน 3 โครงการ

90,000

90,000

90,000

90,000

 

 

 

รวม มิติ ที่ 1

1 กิจกรรม

7 โครงการ

 

430,000

430,000

430,000

430,000

 

มิติ 2

 

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

หมายเหตุ

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

0

0

0

 

 

รวมภารกิจตามมิติ 2.1

จำนวน 1 กิจกรรม

 

0

0

0

0

 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม

(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

(2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯโดยยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด

(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

  2.2.3.สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

(2) โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ

(4) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

 

 

 

0

 

 0

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 


 0

 

0

 

 0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 


 

0

 

0

 

0

 

 

 

 0

 

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 


 0

 

 

0

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

  0

 

 


 

0

 

0

 

0

 

 

 

 0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 


 0

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 0

 

 

 


0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 


 

0

 

  

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 


 

0

 

 0

 

0

 

 

รวมภารกิจตามมิติ 2.2

จำนวน  3  มาตรการ

           6  กิจกรรม

           2  โครงการ

0

0

0

0

 

 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ

ใช้อำนาจหน้าที่        ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี

 

2.3.1 จัดทำแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการ บริการประชาชน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

(2) มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี

(3) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัด เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

  

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

0

 

 

รวม ภารกิจตามมิติ 2.3

 

จำนวน  3  มาตรการ

          1  กิจกรรม

          1  โครงการ

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

 

 

2.4.2. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

 2.4.3. ยกย่องเชิดชู

เกียรติที่ดำรงตนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ภารกิจตามมิติ 2.3

จำนวน  2 กิจกรรม 

0

 

0

 

0 

 

0

 

 

 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณี

ได้ทราบหรือ

รับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต

 

2.5.1.ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี

(1) มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

(2) กิจกรรม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำ

 2.5.2. มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำ

(2) มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ

(3) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

 2.5.3. ดำเนินการให้มีเจ้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

(1) มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำคำว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

 

 

 

 

 

0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

รวมภารกิจตามมิติ 2.5

จำนวน  4  มาตรการ

           2  กิจกรรม

0

0

0

0

 

 

 

รวม มิติที่ 2

 10 มาตรการ

12 กิจกรรม

 3  โครงการ

0

0

0

0

 

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

หมายเหตุ

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

(1) โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรม

เนียมขื่อโมเมนเนมรายปี เว็ปไซต์ ของ เทศบาล.

ตำบลน้ำคำ

 (2) กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลน้ำคำ

 (3) โครงการให้ความรู้ ให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริการงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้

(1) กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง

 

3.1.3. มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน                           

(1) โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

 

 

 

11,000

 

 

 

 

 

0

 

 

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,000

 

 

 

 11,000

 

 

 

 

 

0

 

 

 20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

 

 

 

 11,000

 

 

 

 

 

0

 

 

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

 

 

 

11,000

 

 

 

 

 

0

 

 

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

 

 

รวมภารกิจตาม

มิติ 3.1

จำนวน  2  กิจกรรม

          3   โครงการ

51,000

51,000

51,000

51,000

 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระ

ทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น

(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทำแผน พัฒนาและแผนชุมชน

(2) กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลน้ำคำ

 3.2.2.มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกได้โดยสะดวก

(1)โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่

3.2.3. มีรายงานหรือแจ้งเป็นหลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการได้รับรื่องระยะเวลาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

(1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

  

 

 

 

 

 

 

 

40,000

 

 

0

 

 

 

 

50,000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 40,000

 

 

0

 

 

 

 

50,000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000

 

 

 0

 

 

 

 

50,000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000

 

 

0

 

 

 

 

50,000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

รวมภารกิจตามมิติ 3.2

จำนวน  2  กิจกรรม

          2  โครงการ

 

20,000

20,000

20,000

20,000

 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน

มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3.1.ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ

(1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำ

(2) กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี

(3) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

 3.3.2. ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ

(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

 3.3.3.ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำ

 

 

 

0

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

รวมภารกิจตาม

มิติ 3.3

จำนวน  2  มาตรการ

          3   กิจกรรม

0

0

0

0

 

 

 

รวม มิติที่ 3

2 มาตรการ

7  กิจกรรม

5 โครงการ 

 

71,000

71,000

71,000

71,000

 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

4.1.1.มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล

(1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปี

(2) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

 4.1.2.มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล

(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน