หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,673
Page Views 19,743
 

เมนู

 

 

 

ส่วนที่  1

บทนำ

 

 

 

 

 1.1 บทนำ

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับปฏิบัติการในปีนั้น โดย แผนการำเนินงานประจำปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น    

 1.2 วัตถุประสงค์(Objectives)

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขอผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำคำ 

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและติดตามประเมินผล  โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน  ดังนี้

1.       เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 

2.       จัดทำหลังจากที่ได้ทำการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 

3.       แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4.       เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการในสังกัดน้ำคำเทศบาลตำบลน้ำคำ  ที่ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  (หมวด 5  ข้อ  26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยให้มีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ       ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                   2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนำร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

4. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน(Advantages of Action plan)

1. สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชน

                   2. ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานงานอื่นๆ ในจังหวัด

ศรีสะเกษ

                3. ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น

                   4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                   5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น

                   6. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแตะละหน่วยงานของเทศบาลซึ่งกำหนดงบประมาณขอบเขตและระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละโครงการไว้ชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ     ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่ดำเนินการ

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานการศึกษา

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

 

1

3

 

25

75

 

60,000

260,200

 

18.74

81.26

 

กองการศึกษา

กองช่าง

รวม

4

100

320,200

100

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 

 

4

1

5

 

 

40

10

50

 

 

85,000

89,000

185,000

 

 

23.68

24.79

51.53

 

 

สำนักปลัด

รวม

10

100

359,000

100

 

3) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

 

4

 

100

 

170,000

 

100

 

สำนักปลัด

รวม

4

100

170,000

100

 

 

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ     ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่ดำเนินการ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวและกีฬา

    4.1 แผนงานการศึกษา

    4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

 

3

4

 

 

42.86

57.14

 

 

130,000

873,550

 

 

12.95

87.05

 

 

กองการศึกษา

 ”

รวม

7

100

1,003,550

100

 

5) ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

    5.2 แผนงานการเกษตร

 

2

1

 

66.67

33.33

 

70,000

20,000

 

77.78

22.22

 

สำนักปลัด

รวม

3

100

90,000

100

 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

 

3

 

100

 

90,000

 

100

 

กองคลัง

รวม

3

100

90,000

100

 

รวมทั้งสิ้น

31

100

2,032,750

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ   

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองได้และแข่งขันได้

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

          1. แผนงานการศึกษา

          2. แผนงานเคหะและชุมชน

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

1.

โครงการก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนป่า

ประตูที่ 1 กว้าง 5.20 เมตร  สูง 2.20 เมตร  ประตูที่ กว้าง 5.70 เมตร  สูง 2.20 เมตร

60,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนป่า

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำประปาบ้านหัวหนา หมู่ที่ 10

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 4.00 เมตร  สูง 4.35 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำคำกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ  

180,200.00

บ้านหัวหนา หมู่ที่ 10

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านยาง หมู่ที่ 7 ทางเข้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิ 105 บ้านยาง

ยาว 300.00 เมตร

30,000.00

บ้านยาง

หมู่ที่ 7

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

4.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 สายเริ่มต้นบ้านหนองแสงถึงลาดยางศรีสะเกษ-อำเภอยางชุมน้อย

ยาว 500.00 เมตร

50,000.00

บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

            1.แผนงานสังคมสงเคราะห์  

          2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อ23

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ หมู่ 1-15

15,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำ

20,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

โครงการสร้างความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนหมู่บ้าน ตามโครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง พึ่งพาตนเอง เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

89,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 อยู่ดีมีสุข         

            1.แผนงานสาธารณสุข  

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

10

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคปากเท้าเปื่อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคปากเท้าเปื่อย

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดปริมาณสุนัขและแมว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันและคุมกำเนิดสุนัขและแมว เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

70,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน น้ำคำสะอาด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “น้ำคำสะอาด” เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

50,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ แบบ 3Rs

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ แบบ 3Rs เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

20,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา   

            1.แผนงานการศึกษา 

          2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

14

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในการเป็นประชาคมอาเซียนแก่เด็ก เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น

50,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำคำต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลต้านยาเสพติด พัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น

50,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

30,000.00

บ้านหว้าน

หมู่ที่ 5

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

17

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

1.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอน ฯ

2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอน

3.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

748,550.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

โครงการประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการศูนย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลน้ำคำ

25,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท

20,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำไปเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้ได้รับ ประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ

80,000.00

-

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            1.แผนงานบริหารงานทั่วไป   2.แผนงานการเกษตร

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

21

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและประปา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นปลูกต้นไม้ ดูแลและรักษาป่าไม้และอื่นๆ

20,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข

50,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

20,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

            1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

24

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ

100,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่

35,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่

10,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

27

โครงการจัดระเบียบสังคมในชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบสังคมในชุมชนหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่

10,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. เช่น การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังสาธารณภัย การตรวจการณ์เฝ้าระวังสาธารณภัย และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ อปพร.

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน

                   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

29

โครงการลดขั้นตอนการทำงานการให้บริหารและตอบสนองความต้องการของประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดขั้นตอนการทำงานการให้บริหารและตอบสนองความต้องการของประชาชน

30,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

50,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ   

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(บัญชีครุภัณฑ์)   

เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ลำดับ

ที่

แผนงาน

ประเภท

รายละเอียดของครุภัณฑ์

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

1.

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

32,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง

16,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง

15,800.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที่

แผนงาน

ประเภท

รายละเอียดของครุภัณฑ์

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

4.

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

22,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multi-function แบบฉีดหมึก Inkjet จำนวน 1 เครื่อง

7,900.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด CCTVจำนวน 4 เครื่อง

200,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

จำนวน 2 หลัง

9,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ)

จำนวน 1 ชุด

8,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที่

แผนงาน

ประเภท

รายละเอียดของครุภัณฑ์

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

9.

การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่น

กระจกมุมโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่น

ป้ายหยุดตรวจจราจรสามเหลี่ยม จำนวน 1 ป้าย

18,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่น

แผงกั้นจราจร  10 อัน

28,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

การศึกษา

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว

8,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

การศึกษา

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงาน ขนาด (ไม่น้อยกว่า) กว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.

จำนวน 1 โต๊ะ

32,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

การศึกษา

ครุภัณฑ์สำนักงาน

พัดลดติดตั้งผนัง ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้วจำนวน 10 เครื่อง

18,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ที่

แผนงาน

ประเภท

รายละเอียดของครุภัณฑ์

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2561

พ.ศ.2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

15.

การศึกษา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด

1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จำนวน

1 คัน

814,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view