หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,661
Page Views 19,731
 

เมนู

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1

บทนำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 บทนำ

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับปฏิบัติการในปีนั้น โดย แผนการดำเนินงานประจำปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น     

1.2 วัตถุประสงค์(Objectives)

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขอผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำคำ 

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและติดตามประเมินผล  โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน  ดังนี้

1.       เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 

2.       จัดทำหลังจากที่ได้ทำการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 

3.       แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4.       เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการในสังกัดน้ำคำเทศบาลตำบลน้ำคำ            ที่ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 26  การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการ  ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

 

      (2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร    ทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

4. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน(Advantages of Action plan)

1. สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชน

                   2. ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานงานอื่นๆ ในจังหวัด

ศรีสะเกษ

                   3. ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น

                   4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                   5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น

                   6. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแตะละหน่วยงานของเทศบาลซึ่งกำหนดงบประมาณขอบเขตและระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละโครงการไว้ชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ     ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่ดำเนินการ

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 

25

 

40.98

 

8,209,800

 

79.85

 

กองช่าง

รวม

25

40.98

8,209,800

79.85

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 

 

2

6

3

 

 

3.28

9.84

4.92

 

 

45,000

189,000

145,000

 

 

0.44

1.84

1.41

 

 

สำนักปลัด

รวม

11

18.04

379,000

3.69

 

3) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

 

5

 

8.20

 

470,000

 

4.57

 

สำนักปลัด

รวม

5

8.20

470,000

4.57

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ     ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่ดำเนินการ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวและกีฬา

    4.1 แผนงานการศึกษา

    4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

 

3

4

 

 

4.92

6.56

 

 

672,270

256,000

 

 

6.54

2.49

 

 

กองการศึกษา

 ”

รวม

7

11.48

928,270

9.03

 

5) ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

    5.2 แผนงานการเกษตร

 

2

1

 

3.28

1.64

 

50,000

30,000

 

0.49

0.29

 

สำนักปลัด

รวม

3

4.92

80,000

0.78

 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) และ (งานบริหารงานคลัง)

 

10

 

16.38

 

215,000

 

2.08

 

สำนักปลัด และ

กองคลัง

รวม

10

16.38

215,000

2.08

 

รวมทั้งสิ้น

61

100

10,282,070

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ   

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองได้และแข่งขันได้

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

          1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

1.

โครงการถมสระน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำหลังใหม่

กว้าง 10.00 ม.  ยาว 25.00 ม.    ลึก 3.00 ม.  ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.

73,000.00

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำหลังใหม่

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านหัวนา ม.10

กว้าง 5.00 ม.  ยาว 10.00 ม.     สูง 3.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ

500,000.00

บ้านหัวหนา หมู่ที่ 10

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุข้าวดอ ม.4 สายทางยายฝั่น ดวงมาลา ถึงโรงงานน้ำดื่ม

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 70.00 ม.  หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

192,000.00

บ้าน        บุข้าวดอ    ม.4

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน ม.3 สายทางจากบ้านนางบัวเรียน ถึงวัดเบญจพุทธาราม

กว้าง 5.00 ม.  ยาว 130.00 ม.  หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

417,000.00

บ้าน           หนองโน    ม.3

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสวนป่า ม.13 สายทางจากโนนเนียม ถึงริมฝั่งแม่น้ำมูล

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 795.00 ม.  หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

499,000.00

บ้าน           โนนสวนป่า ม.13

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสวนป่า ม.13 สายทางโนนอีแฮด ถึงหนองหมาน้อย

กว้าง 5.00 ม.  ยาว 635.00 ม.  หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

498,000.00

บ้าน           โนนสวนป่า ม.13

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนจันทร์ ม.12 สายทางจากหนองกว้างไปแม่น้ำมูล (หนองคูขาด)

กว้าง 5.00 ม.  ยาว 635.00 ม.  หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

498,000.00

บ้าน

ดอนจันทร์ ม.12

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนจันทร์ ม.12 สายทางจากหนองกว้างถึงหนองสิมน้อย

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 210.00 ม.  หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

131,000.00

บ้าน

ดอนจันทร์ ม.12

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโน ม.3 สายทางจากบ้านนางแสง ถึงโรงน้ำ

กว้าง 3.00 ม.  ยาว 110.00 ม.  หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

51,800.00

บ้าน

หนองโน

ม.3

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน ม.8 สายทางซอย อ.วิเชียร

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 50.00 ม.  สูง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมปีซ้ายชวา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128   ตร.ม.

88,000.00

บ้าน        โนน ม.8

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ  บ้านดอนจันทร์ ม.12 สายทางสี่แยกวัดป่าดอนจันทร์ไปทุ่งนา

กว้าง 6.00 ม.  ยาว 50.00 ม.  สูง 2.50 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00   ตร.ม. หรือปริมาณถมดินไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

200,000.00

บ้าน

ดอนจันทร์ ม.12

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองคำ ม.9 สายทางเรียบคลองอีสานเขียวจากร่องคำถึงท่าทรายเฉลิมศรี

จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ม.  ยาว 250.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมถมดินสูง 0.50 ม. จุดที่ 2  กว้าง 5.00 ม.  ยาว 110.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมถมดินสูง 1.00 ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

371,000.00

บ้าน

หนองคำ

 ม.9

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหว้าน ม.5 สายหนองแสงถึงดอนบ้านเก่า

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 560.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

351,000.00

บ้าน

หว้าน

 ม.5

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองคำ ม.9 จากร่องคำ ถึงโรงกรองประปา ม.9

ท่อขนาด 3 นิ้ว ยาว 500.00 ม. จากร่องคำถึงโรงกรองประปา พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำและแพสูบน้ำพร้อมป้ายโครงการ

252,000.00

บ้าน

หนองคำ

ม.9

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าเทศบาลตำบลน้ำคำ หลังใหม่ เชื่อมต่อถึงทางเข้าบ้านยาง ม.7

 

60,000.00

บ้านยาง

ม.7

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านง้อ ม.2 สายทางจากถนนศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ถึงห้วยสำราญ (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

473,000.00

บ้านง้อ

ม.2

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ 3 ซอยชัยมงคล ถึงวัดเบญพุทธาราม(จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

351,000.00

บ้าน

หนองโน

ม.3

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุข้าวดอ หมู่ 4 ซอยบ้านผู้ใหญ่ไฉน (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

374,000.00

บ้าน

บุข้าวดอ

ม.4

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยาง หมู่ 7 สายทางบ้านยางเส้นน้ำคำ ถึงบ้านสร้างเรืองซอยดอนปู่ตา (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

374,000.00

บ้านยาง

ม.7

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน หมู่ 8 สายทางวัดขามทองไปวัดป่าดอนจันทร์ ม.12 (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

473,000.00

บ้านโนน

ม.8

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคำ หมู่ 9 สายทางซอยบ้านนายแก่น ถึงป่าสงวน (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

374,000.00

บ้าน

หนองคำ

ม.9

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ 11 สายทางข้างบ้านนายบุญยมถึงป่าช้า (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 148.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

369,000.00

บ้าน

หนองแสง

ม.11

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนจันทร์ หมู่ 12 สายทางสี่แยกดอนจันทร์ ถึงบ้านใหม่ (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

492,000.00

บ้าน

ดอนจันทร์

ม.12

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวนป่า หมู่ 13 ซอยกกไฮ ไปถนนหนองกว้าง (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

256,000.00

บ้าน

โนนสวนป่า

ม.13

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านข้าวดอ หมู่ 15 สายทางจากบ้านนายสนั่น ถึง ถนน คสล. บ้านหนองคำ หมู่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800   ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

492,000.00

บ้าน

ข้าวดอ

ม.15

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

            1.แผนงานสังคมสงเคราะห์  

          ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

26.

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

15,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

28.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำ

เพื่อส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

20,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 22

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 22

15,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

โครงการสร้างความยั่งยืนตามปรัชญาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านรักษาสภาพ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความยั่งยืนตามปรัชญาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านรักษาสภาพ)

20,000.00

บ้านง้อ

ม.2

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

89,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ(งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไท    ศรีสะเกษและงานกาชาด)

เพื่ออุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ(งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไท ศรีสะเกษและงานกาชาด)

15,000.00

อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 อยู่ดีมีสุข         

            1.แผนงานสาธารณสุข  

            ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

34.

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคปากเท้าเปื่อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคปากเท้าเปื่อย

60,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดปริมาณสุนัขและแมว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันและคุมกำเนิดสุนัขและแมว เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

50,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน น้ำคำสะอาด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ เป็นกรอบแนวทางให้ อปท.ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ แบบ 3Rs

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ แบบ 3Rs

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท

300,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา   

            1.แผนงานการศึกษา 

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

39.

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น

60,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

1.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอน ฯ

2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอน

3.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

587,270.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลน้ำคำ

25,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

42.

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำคำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลต้านยาเสพติด พัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น

50,000.00

เทศบาลตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำคำ ประจำปี 2562

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำคำ ประจำปี 2562

146,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

40,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

โครงการค้นหา “แหลมศรีสะเกษ” เยาวชนคนเก่งกีฬามวย อำเภอเมืองศรีสะเกษ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค้นหา “แหลมศรีสะเกษ” เยาวชนคนเก่งกีฬามวย อำเภอเมืองศรีสะเกษ

20,000.00

อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

46.

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและประปา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

20,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       2.แผนงานการเกษตร

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

48.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

            1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

49.

โครงการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่

35,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ

80,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. เช่น การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังสาธารณภัย การตรวจการณ์เฝ้าระวังสาธารณภัย และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ อปพร.

30,000.00

ภายในตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน

                   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

52.

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

65,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

10,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

20,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

โครงการจัดซื้อที่ดิน

เพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ

10,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริหารจัดการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริหารจัดการ

30,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ

20,000.00

อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10,000.00

จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองศรีสะเกษ (ศป.ปสอ.เมืองศรีสะเกษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองศรีสะเกษ (ศป.ปสอ.เมืองศรีสะเกษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10,000.00

อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

โครงการลดขั้นตอนการทำงานการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดขั้นตอนการทำงานการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน

10,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

300,000.00

เทศบาล

ตำบลน้ำคำ

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1

บทนำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: ส่วนที่ 1
บทนำ


1.1 บทนำ
		ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับปฏิบัติการในปีนั้น โดย แผนการดำเนินงานประจำปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 	

1.2 วัตถุประสงค์(Objectives)
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขอผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำคำ 
เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและติดตามประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ดังนี้
1.	เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 
2.	จัดทำหลังจากที่ได้ทำการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3.	แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4.	เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการในสังกัดน้ำคำเทศบาลตำบลน้ำคำ       ที่ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
     1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  
       (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการ ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
     
        (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร  ทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
     2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
     การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
4. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน(Advantages of Action plan)
   1. สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน
		2. ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานงานอื่นๆ ในจังหวัด
ศรีสะเกษ
		3. ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น
		4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
		5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
		6. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแตะละหน่วยงานของเทศบาลซึ่งกำหนดงบประมาณขอบเขตและระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละโครงการไว้ชัดเจน
ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ   ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่ดำเนินการ
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	
25	
40.98	
8,209,800	
79.85	
กองช่าง
รวม	25	40.98	8,209,800	79.85	
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	

2
6
3	

3.28
9.84
4.92	

45,000
189,000
145,000	

0.44
1.84
1.41	

สำนักปลัด
”
รวม	11	18.04	379,000	3.69	
3) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
   3.1 แผนงานสาธารณสุข	
5	
8.20	
470,000	
4.57	
สำนักปลัด
รวม	5	8.20	470,000	4.57	
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ   ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่ดำเนินการ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา
  4.1 แผนงานการศึกษา
  4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	

3
4	

4.92
6.56	

672,270
256,000	

6.54
2.49	

กองการศึกษา
 ”
รวม	7	11.48	928,270	9.03	
5) ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
  5.2 แผนงานการเกษตร	
2
1	
3.28
1.64	
50,000
30,000	
0.49
0.29	
สำนักปลัด
”
รวม	3	4.92	80,000	0.78	
6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) และ (งานบริหารงานคลัง)	
10	
16.38	
215,000	
2.08	
สำนักปลัด และ
กองคลัง
รวม	10	16.38	215,000	2.08	
รวมทั้งสิ้น	61	100	10,282,070	100	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ


บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองได้และแข่งขันได้
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
  	1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
 งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการถมสระน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำหลังใหม่	กว้าง 10.00 ม. ยาว 25.00 ม.  ลึก 3.00 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.	73,000.00	สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำหลังใหม่	กองช่าง					
	
					
2.	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านหัวนา ม.10	กว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม.   สูง 3.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ 	500,000.00	บ้านหัวหนา หมู่ที่ 10	กองช่าง						
					
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุข้าวดอ ม.4 สายทางยายฝั่น ดวงมาลา ถึงโรงงานน้ำดื่ม 	กว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 	192,000.00	บ้าน    บุข้าวดอ  ม.4	กองช่าง					
						

4.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน ม.3 สายทางจากบ้านนางบัวเรียน ถึงวัดเบญจพุทธาราม 	กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 	417,000.00	บ้าน      หนองโน  ม.3	กองช่าง						

					
5.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสวนป่า ม.13 สายทางจากโนนเนียม ถึงริมฝั่งแม่น้ำมูล 	กว้าง 4.00 ม. ยาว 795.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 	499,000.00	บ้าน      โนนสวนป่า ม.13	กองช่าง						

					
6.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสวนป่า ม.13 สายทางโนนอีแฮด ถึงหนองหมาน้อย 	กว้าง 5.00 ม. ยาว 635.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 	498,000.00	บ้าน      โนนสวนป่า ม.13	กองช่าง						

					
7.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนจันทร์ ม.12 สายทางจากหนองกว้างไปแม่น้ำมูล (หนองคูขาด) 	กว้าง 5.00 ม. ยาว 635.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 	498,000.00	บ้าน
ดอนจันทร์ ม.12	กองช่าง						

					
8.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนจันทร์ ม.12 สายทางจากหนองกว้างถึงหนองสิมน้อย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 	131,000.00	บ้าน
ดอนจันทร์ ม.12	กองช่าง						

					
9.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโน ม.3 สายทางจากบ้านนางแสง ถึงโรงน้ำ 	กว้าง 3.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 	51,800.00	บ้าน
หนองโน 
ม.3	กองช่าง						

					
10.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน ม.8 สายทางซอย อ.วิเชียร 	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. สูง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมปีซ้ายชวา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128  ตร.ม. 	88,000.00	บ้าน    โนน ม.8	กองช่าง						
					
11.	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนจันทร์ ม.12 สายทางสี่แยกวัดป่าดอนจันทร์ไปทุ่งนา	กว้าง 6.00 ม. ยาว 50.00 ม. สูง 2.50 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00  ตร.ม. หรือปริมาณถมดินไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ	200,000.00	บ้าน
ดอนจันทร์ ม.12	กองช่าง					
						
12.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองคำ ม.9 สายทางเรียบคลองอีสานเขียวจากร่องคำถึงท่าทรายเฉลิมศรี	จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมถมดินสูง 0.50 ม. จุดที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมถมดินสูง 1.00 ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	371,000.00	บ้าน
หนองคำ
 ม.9	กองช่าง						
					
13.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหว้าน ม.5 สายหนองแสงถึงดอนบ้านเก่า	กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. หนา 0.10 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	351,000.00	บ้าน
หว้าน
 ม.5	กองช่าง						
					
14.	โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองคำ ม.9 จากร่องคำ ถึงโรงกรองประปา ม.9	ท่อขนาด 3 นิ้ว ยาว 500.00 ม. จากร่องคำถึงโรงกรองประปา พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำและแพสูบน้ำพร้อมป้ายโครงการ	252,000.00	บ้าน
หนองคำ 
ม.9	กองช่าง				
							
15.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหน้าเทศบาลตำบลน้ำคำ หลังใหม่ เชื่อมต่อถึงทางเข้าบ้านยาง ม.7		60,000.00	บ้านยาง
ม.7	กองช่าง						
					
16.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านง้อ ม.2 สายทางจากถนนศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ถึงห้วยสำราญ (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	473,000.00	บ้านง้อ
ม.2	กองช่าง		
									
17.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ 3 ซอยชัยมงคล ถึงวัดเบญพุทธาราม(จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	351,000.00	บ้าน
หนองโน
ม.3	กองช่าง		
									
18.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุข้าวดอ หมู่ 4 ซอยบ้านผู้ใหญ่ไฉน (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	374,000.00	บ้าน
บุข้าวดอ 
ม.4	กองช่าง		
									
19.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยาง หมู่ 7 สายทางบ้านยางเส้นน้ำคำ ถึงบ้านสร้างเรืองซอยดอนปู่ตา (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	374,000.00	บ้านยาง
ม.7	กองช่าง		
									
20.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน หมู่ 8 สายทางวัดขามทองไปวัดป่าดอนจันทร์ ม.12 (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	473,000.00	บ้านโนน
ม.8	กองช่าง		
									
21.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคำ หมู่ 9 สายทางซอยบ้านนายแก่น ถึงป่าสงวน (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	374,000.00	บ้าน
หนองคำ
ม.9	กองช่าง		
									
22.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ 11 สายทางข้างบ้านนายบุญยมถึงป่าช้า (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 4.00 ม. ยาว 148.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	369,000.00	บ้าน
หนองแสง
ม.11	กองช่าง		
									
23.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนจันทร์ หมู่ 12 สายทางสี่แยกดอนจันทร์ ถึงบ้านใหม่ (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	492,000.00	บ้าน
ดอนจันทร์
ม.12	กองช่าง		
									
24.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวนป่า หมู่ 13 ซอยกกไฮ ไปถนนหนองกว้าง (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	256,000.00	บ้าน
โนนสวนป่า
ม.13	กองช่าง		
									
25.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านข้าวดอ หมู่ 15 สายทางจากบ้านนายสนั่น ถึง ถนน คสล. บ้านหนองคำ หมู่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม)	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	492,000.00	บ้าน
ข้าวดอ
ม.15	กองช่าง		
									

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
     	1.แผนงานสังคมสงเคราะห์  
     ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26.	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	30,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด	
					
					
27.	โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ	15,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด			
								
  
     2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
28.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	30,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด				
							
29.	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำ	เพื่อส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	20,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด					
						
30.	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 22	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 22	15,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด						
					
31.	โครงการสร้างความยั่งยืนตามปรัชญาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านรักษาสภาพ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความยั่งยืนตามปรัชญาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านรักษาสภาพ)	20,000.00	บ้านง้อ
ม.2	สำนักปลัด							
				
32.	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	89,000.00	เทศบาล
ตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด								
			
33.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ(งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไท  ศรีสะเกษและงานกาชาด)	เพื่ออุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ(งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไท ศรีสะเกษและงานกาชาด)	15,000.00	อำเภอเมือง ศรีสะเกษ	สำนักปลัด		
									


  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 อยู่ดีมีสุข	
     	1.แผนงานสาธารณสุข  
      ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
 งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
34.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคปากเท้าเปื่อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคปากเท้าเปื่อย	60,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด									
		
35.	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดปริมาณสุนัขและแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันและคุมกำเนิดสุนัขและแมว เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด						
					
36.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน น้ำคำสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ เป็นกรอบแนวทางให้ อปท.ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ	30,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด	
										
37.	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ แบบ 3Rs	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ แบบ 3Rs 	30,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด								
			
38.	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท	300,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด					
						


 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	
     	1.แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
39.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	60,000.00	เทศบาลตำบลน้ำคำ	กองการศึกษา					
						
40.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอน ฯ
2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอน
3.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	587,270.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลน้ำคำ	กองการศึกษา		
				
					
41.	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลน้ำคำ	25,000.00	เทศบาลตำบลน้ำคำ	กองการศึกษา		
						
		     2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
42.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลต้านยาเสพติด พัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น	50,000.00	เทศบาลตำบลน้ำคำ	กองการศึกษา							
				
43.	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำคำ ประจำปี 2562	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำคำ ประจำปี 2562	146,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	กองการศึกษา	
										
44.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	40,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	กองการศึกษา		
									
45.	โครงการค้นหา “แหลมศรีสะเกษ” เยาวชนคนเก่งกีฬามวย อำเภอเมืองศรีสะเกษ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค้นหา “แหลมศรีสะเกษ” เยาวชนคนเก่งกีฬามวย อำเภอเมืองศรีสะเกษ	20,000.00	อำเภอเมือง ศรีสะเกษ	กองการศึกษา		
									

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
 งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
46.	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและประปา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 	20,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด									
		
47.	โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข	30,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด						
					
    
    2.แผนงานการเกษตร
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
 งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
48.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	30,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด	
										
  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
     	1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
 งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
49.	โครงการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่	35,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด			
			
				
50.	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ 
	80,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด	
					
					
51.	โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. เช่น การประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังสาธารณภัย การตรวจการณ์เฝ้าระวังสาธารณภัย และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ อปพร.	30,000.00	ภายในตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด				
							


  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
  ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน 
     	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)	
 งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562	พ.ศ.2563
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
52.	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	65,000.00	เทศบาล
ตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด							
			
	
53.	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	10,000.00	เทศบาล
ตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด									
		
54.	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	20,000.00	เทศบาล
ตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด							
				

55.	โครงการจัดซื้อที่ดิน	เพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ	10,000.00	เทศบาล
ตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด							

				
56.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริหารจัดการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริหารจัดการ	30,000.00	เทศบาล
ตำบลน้ำคำ	สำนักปลัด							
				
57.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ	20,000.00	อำเภอเมือง ศรีสะเกษ	สำนักปลัด		
									
58.	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	10,000.00	จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัด		
									
59.	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองศรีสะเกษ (ศป.ปสอ.เมืองศรีสะเกษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองศรีสะเกษ (ศป.ปสอ.เมืองศรีสะเกษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	10,000.00	อำเภอเมือง ศรีสะเกษ	สำนักปลัด		
									
60.	โครงการลดขั้นตอนการทำงานการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดขั้นตอนการทำงานการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน	10,000.00	เทศบาล
ตำบลน้ำคำ	กองคลัง		
									
61.	โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563	300,000.00	เทศบาล
ตำบลน้ำคำ	กองคลัง

 

 

 


1.1 บทนำ

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับปฏิบัติการในปีนั้น โดย แผนการดำเนินงานประจำปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น    

 

1.2 วัตถุประสงค์(Objectives)

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขอผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำคำ 

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและติดตามประเมินผล  โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน  ดังนี้

1.       เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 

2.       จัดทำหลังจากที่ได้ทำการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 

3.       แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4.       เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการในสังกัดน้ำคำเทศบาลตำบลน้ำคำ              ที่ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 26  การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการ  ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

 

      (2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร    ทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

4. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน(Advantages of Action plan)

1. สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชน

                   2. ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานงานอื่นๆ ในจังหวัด

ศรีสะเกษ

                   3. ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น

                   4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                   5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น

                   6. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแตะละหน่วยงานของเทศบาลซึ่งกำหนดงบประมาณขอบเขตและระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละโครงการไว้ชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ     ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่ดำเนินการ

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 

25

 

40.98

 

8,209,800

 

79.85

 

กองช่าง

รวม

25

40.98

8,209,800

79.85

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 

 

2

6

3

 

 

3.28

9.84

4.92

 

 

45,000

189,000

145,000

 

 

0.44

1.84

1.41

 

 

สำนักปลัด

รวม

11

18.04

379,000

3.69

 

3) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

 

5

 

8.20

 

470,000

 

4.57

 

สำนักปลัด

รวม

5

8.20

470,000

4.57

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ     ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่ดำเนินการ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวและกีฬา

    4.1 แผนงานการศึกษา

    4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

 

3

4

 

 

4.92

6.56

 

 

672,270

256,000

 

 

6.54

2.49

 

 

กองการศึกษา

 ”

รวม

7

11.48

928,270

9.03

 

5) ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

    5.2 แผนงานการเกษตร

 

2

1

 

3.28

1.64

 

50,000

30,000

 

0.49

0.29

 

สำนักปลัด

รวม

3

4.92

80,000

0.78

 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) และ (งานบริหารงานคลัง)

 

10

 

16.38

 

215,000

 

2.08

 

สำนักปลัด และ

กองคลัง

รวม

10

16.38

215,000

2.08

 

รวมทั้งสิ้น

61

100

10,282,070

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ   

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองได้และแข่งขันได้

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

          1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

 งบประมาณ

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2562

พ.ศ.2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.