หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,659
Page Views 19,729
 

เมนู

 

    

ส่วนที่ 1

บทนำ

 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

               การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย              ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำคำ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

               1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

               2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

               3.  ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

               4.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลน้ำคำ

               บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลน้ำคำ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

                   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

                   1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำคำ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

                   2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

                   3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลน้ำคำ

                   4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลน้ำคำ

                   5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลน้ำคำ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลน้ำคำ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

                   6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

               1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

                   1)   สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

                   2)   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  

                   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

                   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

                   1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

                   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

               2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำคำ  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของของเทศบาลตำบลน้ำคำ  ดังนี้

                   2.การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

                   2.วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

                   2.ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

                   2.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเทศบาลตำบลน้ำคำ 

                   2.รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของของเทศบาลตำบลน้ำคำ  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3

                   2.รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

                   2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

               3. การรายงานผล

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

               เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

               1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

                   1.กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

                         1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

                         2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

                         3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

                   1.ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

                   1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

                   1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

                   1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

                   กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองศรีสะเกษ และจังหวัดศรีสะเกษด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

               2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

                   2.ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

                         1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

                         2) เครื่องมือ

                         3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

                   2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                         1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

                         2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

               3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

                   3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

                   3.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

                   3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   3.การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลน้ำคำ/เทศบาลตำบลน้ำคำ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำคำ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

                   3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลน้ำคำ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

               การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

               1.  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

               2.  ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

               3.  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

               4.  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

               5.  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

               6.  การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลน้ำคำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

               7.  ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำคำ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลน้ำคำ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

               8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำ

 

 

 ส่วนที่ ๒

ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

                  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 25๖๑- 256๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และแผนชุมชนตำบลน้ำคำ เทศบาลตำบลน้ำคำ

๑.๑ วิสัยทัศน์

                   “ เมืองน่าอยู่   คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีทั่วหน้า   การศึกษาเป็นเลิศ  เทิดวัฒนธรรม  

นำการท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญา พึ่งพาตนเอง”

                    ๑.๒ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ มีดังนี้

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 5 แนวทางการพัฒนา

1.1  ด้านการพัฒนา ก่อสร้างถนน ให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน

1.2  การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน

1.3  การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมระบบประปาให้อยู่ในสภาพดีและได้

มาตรฐานทั่วไป

1.4  การพัฒนาขุดลอกคลอง ร่องระบายน้ำ บ่อเจาะ บ่อบาดาล บ่อโยกและอาคาร  

สถานที่ราชการให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐานทั่วไป

1.5  การปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานที่ราชการให้อยู่ในสภาพ  

ดี และได้มาตรฐานทั่วไป

       2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความแข็งของชุมชน มี  2  แนวทางการพัฒนา

2.1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

2.2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       3. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข มี   3  แนวทางการพัฒนา

                                                3.1  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสุขภาพกาย  สุขภาพใจที่ดี แก่ประชาชน

3.2  ด้านสวัสดิการสังคม

3.3  ด้านป้องกันและระงับโรคติดต่อ/ โรคไม่ติดต่อ

       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา มี 2 แนวทางการพัฒนา

 

4.1  ด้านการพัฒนาและส่งเสริม/ สนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ

4.2  ด้านส่งเสริม และสนับสนุนงานประเพณีอันดีงาม  ส่งเสริม และบำรุงศาสนา ภูมิ   

ปัญญาท้องถิ่น

 

       5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี 1 แนวทางการพัฒนา

                                                5.1 แนวทางด้านสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

                                    6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน  มี 1 แนวทางการพัฒนา

6.1   การพัฒนาด้านบุคลากร        

 1.3 เป้าประสงค์

                   1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

    2)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

    3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

    4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

    5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

    6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

1.4 ตัวชี้วัด

                       1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  5

                       2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80

                       3)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่

                       4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

                       5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10

                       6)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

                       7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข

                       8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60

                       9)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60

1.5 ค่าเป้าหมาย

                    1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว                                                    

                     2) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม                        

    3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้                          

    4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข                                          

    5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

1.6  กลยุทธ์

    1) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

    2) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

    3) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

    4) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

    5) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

    6) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

                        7) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

    8) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

   1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

        1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

        2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

        3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

        4) การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

        5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของเทศบาลตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

    ๑.จำนวนโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  

 

ยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  256๑

 

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565

จำนวน

โครงการ

งบประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบประมาณ

จำนวน

โครงการ

งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

270

374,916,000

314

847,673,900

314

847,673,900

314

847,673,900

314

847,673,900

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความแข็งของชุมชน  

76

13,199,000

69

6,444,000

69

6,444,000

69

6,444,000

69

6,444,000

3.ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 

36

2,787,500

33

6,492,500

33

6,492,500

33

6,492,500

33

6,492,500

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

51

7,967,000

36

4,710,000

36

4,710,000

36

4,710,000

36

4,710,000

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16

2,950,000

21

82,330,000

21

82,330,000

21

82,330,000

21

82,330,000

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน 

15

1,000,000

17

386,430,000

17

386,430,000

17

386,430,000

17

386,430,000

รวม

387

402,819,500

490

1,334,460,400

490

1,334,460,400

490

1,334,460,400

490

1,334,460,400

 

 

 

    ๒.ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ในแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๒

(จำนวน)

โครงการ

ที่ไม่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ

ที่ได้ดำเนินการจริง

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4

 1

 3.22

3

9.68

 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10

 3

9.68

 7

 22.58

 

3.ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 

 1

 3.23

3

9.67

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

7

 3

9.68

12.90

 

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

 1

 3.22

 2

 6.45

 

๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและบริการประชาชน

 1

 3.23

 2

 6.45

 

รวม

31

10

32.26

21

๖๗.๗๔

 

 


สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์

โครงการที่บรรจุใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ

พ.ศ. 256

โครงการตาม    

แผนดำเนินงาน

งบประมาณ

พ.ศ. 2562

โครงการที่ดำเนินการงบประมาณ

พ.ศ. 2562

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

314

4

3

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความแข็งของชุมชน  

69

10

 7

3.ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

33

3

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

36

7

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21

3

 2

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน

61

 2

รวมทั้งสิ้น

490

31

21

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประจำปีงบประมาณ 2562

6.33

67.74

เทศบาลตำบลน้ำคำ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน ๓๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒,032,750 บาท  มีการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน  ๒๑  โครงการ จำนวนเงิน ๑,543,321.65 บาท

 

สามารถจำแนกโครงการที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

ปี ๒๕๖๒

ไม่ได้ดำเนินการ

ได้ดำเนินการจริง

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1

โครงการก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนป่า

๖๐,๐๐๐

-

๕๙,๐๐๐

2

โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำประปาหัวนา หมู่ที่ ๑๐

180,200

หาผู้รับจ้างไม่ได้

-

3

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านยาง หมู่ที่ 7 ทางเข้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิ 105 บ้านยาง

30,000

-

28,660.06

4

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 สายเริ่มต้นบ้านหนองแสงถึงลาดยางศรีสะเกษ-อำเภอยางชุมน้อย

50,000

-

48,857.59

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

ปี ๒๕๖๒

ไม่ได้ดำเนินการ

ได้ดำเนินการจริง

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความแข็งของชุมชน

5

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน

๓๐,๐๐๐

โอนลด

-

6

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 22

๑๕,๐๐๐

ไม่ได้ดำเนินการ

-

7

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำ

๒๐,๐๐๐

-

19,439

8

โครงการสร้างความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐,๐๐๐

-

๑๙,๖๕๘

9

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

89,000

-

66,900

10

 

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๑๐๐,๐๐๐

-

๗๔,๗๗๙

11

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

๓๕,๐๐๐

-

29,795

12

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

10,000

-

10,000

13

โครงการจัดระเบียบสังคมในชุมชน

10,000

โอนลด

-

14

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0,000

-

30,000

3.ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

๑๕

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคปากเท้าเปื่อย

30,000

-

39,300

๑๖

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดปริมาณสุนัขและแมว

70,000

-

39,954

๑๗

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน น้ำคำสะอาด

50,000

โอนลด

-

๑๘

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ แบบ 3Rs

20,000

-

๒๙,๘๑๖

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

19

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ

50,000

ไม่ได้ดำเนินการ

-

20

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำคำต้านยาเสพติด

50,000

-

๑๖๖,๓๐๘

21

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

30,000

-

๗๙,๙๓๐

22

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

748,550

-

648,300

23

โครงการประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการศูนย์

25,000

ไม่ได้ดำเนินการ

 

24

โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

ไม่ได้ดำเนินการ

 

25

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

80,000

-

๘๐,๐๐๐

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

ปี ๒๕๖๒

ไม่ได้ดำเนินการ

ได้ดำเนินการจริง

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

20,000

-

๑๐,๔๗๕

๒๗

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข

50,000

โอนลด

-

๒๘

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

20,000

-

๑,๗๕๐

๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและบริการประชาชน

29

โครงการลดขั้นตอนการทำงานการให้บริหารและตอบสนองความต้องการของประชาชน

30,000

-

๑๔,๓๕๐

30

โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

-

๔๖,๐๕๐

๓๑

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

โอนลด

-


 


 ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

 

1.   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

คะแนนที่ได้

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

19

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

20

14

3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

60

52

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10)

8

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(10)

8

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด

(10)

8

     3.4  วิสัยทัศน์

(5)

5

     3.5  กลยุทธ์

(5)

5

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

(5)

5

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(5)

5

     3.8  แผนงาน

(5)

4

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

(5)

4

รวมคะแนน

100

85

 


 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

20

(3)

19

3

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ

(2)

2

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์

(2)

1

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(2)

2

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ

(2)

2

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(2)

2

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

2

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(2)

2

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3)

3

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

20

(5)

14

4

 


 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (ต่อ)

 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

(3)

2

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

 (3)

2

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(3)

2

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(3)

2

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength    (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ    T-Threat (อุปสรรค)

(3)

2


 


ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

3. ยุทธศาสตร์

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

60

(10)

52

8

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0

(10)

8

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0

(10)

8

3.4 วิสัยทัศน์

 

 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

(5)

5

3.5 กลยุทธ์

 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5)

5

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

5

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

5

3.8 แผนงาน

 

 

 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว

(5)

4

3.9 ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

 

 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)

4

รวมคะแนน

100

85

 


 

2.   การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้   

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

คะแนนที่ได้

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

10

9

2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

10

8

3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

10

8

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา

10

9

5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย

60

56

     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ

(5)

5

     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

(5)

5

     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

(5)

4

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(5)

4

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(5)

4

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0

(5)

4

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

(5)

5

     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ

(5)

5

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

(5)

5

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

(5)

5

     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ

(5)

5

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

(5)

5

รวมคะแนน

100

88

 


แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

1. การสรุปสถาน การณ์การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

10

9

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

10

8

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค ๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

8

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)

10

9

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

5. โครงการพัฒนา

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า

60

(5)

56

5

5.2กำหนดวัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)

5

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

(5)

4

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(5)

4

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(5)

4


 


ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)

4

5.7 โครงการสอด คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

 

 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน

(5)

5

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)

(5)

5

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)

(5)

5

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ

(5)

5

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(5)

5


 


ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(5)

5

รวมคะแนน

100

88

 

 


 

3.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

                   (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

        -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้

 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด

2561

2562

2563

2564

2565

จำนวน

งบ

ประมาณ

จำนวน

งบ

ประมาณ

จำนวน

งบ

ประมาณ

จำนวน

งบ

ประมาณ

จำนวน

งบ

ประมาณ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านนโยบายเร่งด่วน

10

263,000

13

452,000

10

263,000

10

263,000

10

263,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การคลังและการสร้างรายได้

11

1,080,000

12

1,110,000

12

1,110,000

12

1,110,000

12

1,110,000

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและคมนาคม

58

9,323,233

60

10,658,233

81

15,335,316

100

19,368,779

99

19,318,779

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา และพัฒนาสังคม

23

1,886,510

30

2,056,510

34

2,131,510

34

2,131,510

34

2,131,510

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข การกีฬาและสิ่งแวดล้อม

5

1,131,000

8

1,102,000

10

1,312,000

9

1,112,000

9

1,112,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี

3

130,000

4

160,000

4

160,000

4

160,000

4

160,000

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

3

180,000

3

180,000

4

190,000

4

190,000

4

190,000

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ด้านการเมืองและการบริหาร

15

888,000

17

1013,000

17

1013,000

17

101,3000

17

101,3000

รวมทั้งสิ้น

128

14,881,743

147

16,731,743

172

21,514,826

190

25,348,289

189

25,298,289

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่

รายการ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (62 โครงการ)

คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+

เงินสะสม

1

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

147

16,731,743

42.17

76.25

100

2

ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ

62

5,429,161

3

จากเงินสะสม

0

0

4

จัดทำแผนการดำเนินงาน

- ข้อบัญญัติ = 62 +

- เงินสะสม  = 0

62

 

5

สามารถดำเนินการได้

- ข้อบัญญัติ = 50 +

- เงินสะสม = 0

50

 

 

              (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

 การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

      4.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

           1)   เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

           2)   ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

           3)   ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 

 

      4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

           1)   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

           2)   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี

           3)   ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

           4)   เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

 

 

 

 

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view