หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,690
Page Views 19,760
 

เมนู

 

แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำคำ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3

 

๑.  หลักการและเหตุผล

                    ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ                   ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพื่อแสวงหารูปแบบการทำงานใหม่ๆ  และนำระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ  มาพัฒนาองค์กร  ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร  เพื่อให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่าง           มีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม

                    นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ          เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้ง           ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ”  ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ                          แก่การปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้  ตั้งแต่อดีต           จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ  ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า  ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

                    ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง

                    ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ   ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

                    ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ                 ของข้าราชการ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ    มีคุณธรรม

                       ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกัน                           ให้เกิดประสิทธิภาพ

                    ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน  ได้แก่

                      ( ๑ )  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายสำคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่างๆ                    ( ๒ )  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ          ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานคอมพิวเตอร์  งานด้านช่าง 

                    ( ๓ )  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น  ในเรื่อง  การวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

                    ( ๔ )  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การทำงาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

                    ( ๕ )  ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข    เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลตำบลน้ำคำ  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๕  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้ง  ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลน้ำคำ  อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริการประชาชนอย่างแท้จริง

 

๒. วัตถุประสงค์

               ๑.  เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม                   ของบุคลากรเทศบาลตำบลน้ำคำในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                    ๒.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำคำ

                    ๓.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำคำ

 

๓. เป้าหมาย

                    ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                    บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำคำ  ประกอบด้วยผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน

                    ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                    บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำคำทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา  การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

๔. ขั้นตอนการดำเนินการ

                    ๑.  การเตรียมการและการวางแผน

                             ๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

                              ๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนา  โดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า

                                      ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  สมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  

                                      จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

                                      ที่กำหนดไว้

                              ๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน

                                      ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  

                                      ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม

                    ๒. การดำเนินการพัฒนา           

                   การเลือกวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล                   ที่เป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนาและเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น การให้ความรู้                 การสับเปลี่ยนหน้าที่  ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น

                    ๓. วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  

                   ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง     โดยอาจจะทำเป็นโครงการ เพื่อดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการแทน

                    ๔. การติดตามและประเมินผล  

                   ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา            เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว   ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว

 

๕. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา

                    ๑.  หลักสูตรการพัฒนา

                    เทศบาลตำบลน้ำคำกำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง              ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ดังนี้

                             ๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

                              ๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ

                              ๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง

                              ๔) หลักสูตรด้านการบริหาร

                              ๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 

                    ๒. วิธีการพัฒนา

                    เทศบาลตำบลน้ำคำจะดำเนินการเอง เช่น อบรมสัมมนาผู้บริหาร พนักงาน  และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้นำชุมชน  การประชุมประจำเดือนผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท  เป็นต้น  นอกจากนี้  เทศบาลตำบลน้ำคำ  จะดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและร่วมกับเอกชน  เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษา  ดูงานที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือเทศบาลตำบลน้ำคำ  ดำเนินการเองและ  เชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม  เช่น  เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้

                             ๑)  การปฐมนิเทศ

                             ๒)  การสอนงาน การให้คำปรึกษา

                             ๓)  การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             ๔)  การฝึกอบรม

                             ๕)  การให้ทุนการศึกษา

                             ๖)  การศึกษาดูงาน

                             ๗)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ

                             ๘)  การประชุมสัมมนา

 

๖. การติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด

                    เทศบาลตำบลน้ำคำจะจัดให้มีการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด            ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา ดังนี้

                    ๑.  การติดตามประเมินผล

                             ๑)  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตาม

                                    การประเมินผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง

                             ๒)  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน

                                    และผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา

                             ๓)  การขอรับทราบผลการประเมินผลจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา

                                    เช่น  ในกรณีที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

                                    เป็นต้น

                    ๒.  ตัวชี้วัด

                             ๑.  มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 7๐

                             ๒. พนักงานเทศบาลต้องได้รับการฝึกอบรมเกินกว่าร้อยละ 7๐

         


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายละเอียดแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

 

*********************************


บัญชีรายละเอียดแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

 

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลักสูตรสำหรับตำแหน่ง

นักบริหาร

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลและงานในหน้าที่ของนักบริหาร

-  นักบริหารงาน

   ท้องถิ่น

- นักบริหารงานทั่วไป

-  นักบริหารงานคลัง

-  นักบริหารงานช่าง

-  นักบริหารงานการศึกษา

เป็นไปตาม

ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

นักบริหารมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลและงานในหน้าที่ของนักบริหาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  สถาบันพัฒนา

   บุคลากรท้องถิ่น     

   กรมส่งเสริม

   การปกครอง

   ท้องถิ่น

2

หลักสูตรการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจการบริหารตามหลักธรรมภิบาลมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  สำนักงานท้องถิ่น

   จังหวัดศรีสะเกษ 

-  หน่วยงานผู้จัด

3

หลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล

มีทักษะและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  กรมส่งเสริม

   การปกครองท้องถิ่น 

-  หน่วยงานผู้จัด

 

 

บัญชีรายละเอียดแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

 

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

4

หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

 

-  ผู้บริหารเทศบาล

-  สมาชิกสภาเทศบาล 

-  พนักงานเทศบาล 

 

เป็นไปตาม

ที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  สามารถนำกฎหมาย

ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

-  เทศบาลตำบลน้ำคำ

-  กรมส่งเสริมการ

   ปกครองท้องถิ่น

-  หน่วยงานผู้จัด

5

หลักสูตรเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจ

ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน

มากยิ่งขึ้น

บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง

เป็นไปตาม

ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

ศรีสะเกษ

หรือหน่วยงาน

ผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดวางระบบควบคุมภายใน

ได้อย่างถูกต้อง

ตามระเบียบ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  สำนักงานท้องถิ่น

   จังหวัดศรีสะเกษ 

-  หน่วยงานผู้จัด

6

หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและแผนงาน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบมีความรู้

ความเข้าใจ

ในการจัดทำงบประมาณ

มากยิ่งขึ้น

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

เจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบมีความรู้

ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณ

มากยิ่งขึ้น

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  กรมส่งเสริม

   การปกครอง

   ท้องถิ่น 

บัญชีรายละเอียดแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

 

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

7

หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

ในองค์กรมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมาย

พนักงานเทศบาล

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  กกต.จังหวัดศรีสะเกษ

8

หลักสูตรเกี่ยวกับงานบุคคล

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเทศบาล

บุคลากร

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

บุคลากรมีทักษะและสามารถนำความรู้

ไปปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  กรมส่งเสริม

   การปกครองท้องถิ่น 

-  หน่วยงานผู้จัด

9

หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจระบบ

การทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้

ในการปฏิบัติงาน

มากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  กรมส่งเสริมการ

   ปกครองท้องถิ่น 

-  หน่วยงานผู้จัด

 

 

บัญชีรายละเอียดแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

 

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

10

หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้มีความรู้ตามเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

มีความรู้ตามเข้าใจ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และสามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  หน่วยงานผู้จัด

11

หลักสูตรเกี่ยวกับงานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  และการจัดเก็บรายได้

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจในการบริหารงานการเงิน  บัญชี  พัสดุ

และการจัดเก็บรายได้

มากยิ่งขึ้น

-  หัวหน้ากองคลัง

-  เจ้าพนักงานการเงิน

   และบัญชี

-  นักวิชาการพัสดุ

-  เจ้าพนักงานจัดเก็บ

   รายได้

เป็นไปตาม

ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

หัวหน้ากองคลัง

เจ้าพนักงานการเงิน   และบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บ   รายได้

มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน

ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  สถาบันพัฒนา

   บุคลากรท้องถิ่น    

   กรมส่งเสริมการ

   ปกครองท้องถิ่น

-  หน่วยงานผู้จัด

 

 

 

บัญชีรายละเอียดแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

 

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑2

โครงการเกี่ยวกับ

งานสวัสดิการสังคม

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจในการ

จัดสวัสดิการสังคม

มากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนักพัฒนาชุมชน 

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

นักพัฒนาชุมชน

มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  กรมส่งเสริม

   การปกครองท้องถิ่น

-  หรือหน่วยงานผู้จัด

๑3

โครงการศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างมีทักษะและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ 

-  หน่วยงานผู้จัด

14

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ  การทำงานเป็นทีม

และมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาทักษะ

ในการเป็นผู้นำและระบบการทำงาน

เป็นทีมและมีส่วนร่วม

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างมีทักษะและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ 

-  หน่วยงานผู้จัด

 

บัญชีรายละเอียดแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

 

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1๕

หลักสูตรเกี่ยวกับ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความรู้

ความเข้าใจในงาน

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  สามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  หน่วยงานผู้จัด

๑6

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

มีความรู้ความเข้าใจ  ในระบบการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถนำไปปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ 

-  หรือหน่วยงานผู้จัด

 

 

 

บัญชีรายละเอียดแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

 

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑7

หลักสูตรด้านการศึกษาและการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา  ผู้ดูแลเด็ก

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้บริหารเทศบาลบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ

-  กรมส่งเสริมการ 

   ปกครองท้องถิ่น 

-  หน่วยงานผู้จัด

18

โครงการอื่นๆที่กำหนดได้ภายหลังตามความจำเป็นและสถานการณ์

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น

ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง

เป็นไปตาม

ที่หน่วยงานผู้จัดกำหนด

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นมีทักษะสามารถนำความรู้

ไปปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  เทศบาลตำบล

   น้ำคำ 

-  หน่วยงานผู้จัด

 

 

หมายเหตุ  แผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะ

 

 

 

 

นคร  ทองปัญญา

( นายนคร    ทองปัญญา )

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ

 

 

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view