หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,669
Page Views 19,739
 

เมนู

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำคำ

          การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้เทศบาลตำบลน้ำคำ  ได้กำหนดวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้ดังนี้

1.       การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล

2.       การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล

3.        การเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

4.        การเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ เทศบาล จัดเก็บเพื่อนามาใช้ในการบริหารงานภายใน หน่วยงาน

5.       การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดาเนินงาน/โครงการต่างๆ

การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล

1.       ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ เทศบาล ว่าดาเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม ตรงตาม ความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.       ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ เทศบาล    ว่าถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์หรือไม่

3.       ขอทราบข้อมูลข่าวสารจาก เทศบาล หากเห็นว่าทำงานไม่โปร่งใส

4.       การเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน โครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น

5.       ตรวจสอบแผนพัฒนาของ เทศบาล ว่าตรงกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนหรือไม่

6.       คัดค้านข้อบังคับ หรือมติของ เทศบาล ที่ทาให้ประชาชนเดือดร้อน

7.       ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา เทศบาล ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view